Statut Stowarzyszenia

Rozdział VII - IX

 

ROZDZIAŁ VII
Koła Stowarzyszenia
       § 45.
1. Koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia. Do utworze-nia Koła wymagana jest liczba 7 członków założycieli.
2. Powołanie Koła wymaga akceptacji Zarządu Wojewódzkiego.
3. Zarząd nowoutworzonego Koła zobowiązany jest, zgodnie żart. 20 ust. l prawa o sto-warzyszeniach, w terminie 14 dni od dnia jego powołania, zawiadomić o tym organ nad-zorujący właściwy ze względu na siedzibę Koła, podając skład zarządu z adresami jego członków, adresem siedziby Koła, doręczając jednocześnie Statut Stowarzyszenia.

       § 46.
Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna w Kołach liczących co najmniej 15 członków.

Walne Zebranie Kola
       § 47.
1. Walne zebranie Koła jest najwyższą władzą. Walne Zebranie Koła zwoływane jest jako zwyczajne lub sprawozdawczo-wyborcze.
2. Walne Zebrania Koła odbywają się nie rzadziej jak raz do roku.
3. Walne Zebranie Koła sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest co cztery lata..
4. Walne Zebranie Koła zarówno zwyczajne jak i sprawozdawczo - wyborcze może być także zwoływane na żądanie Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego, lub właściwej Ko-misji Rewizyjnej Koła lub na wniosek 1/3 liczby członków Koła. Zebranie takie Zarząd Koła zobo-wiązany jest zwołać w terminie l miesiąca od wysunięcia wniosku lub żądania.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Koła jego Zarząd za-wiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem tego zebrania.
6. Walne Zebranie Koła jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym ter-minie co najmniej 1 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiado-mieniu, bez względu na liczbę uprawnionych.
7. Walne Zebranie Koła obraduje na posiedzeniu plenarnym i w komisjach, jeżeli takie zostały powołane na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, którego projekt przygotowuje i przedstawia zebraniu Zarząd Koła.
8. W Walnym Zebraniu Koła biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie Koła,
2) z głosem doradczym - przedstawiciele władz naczelnych, wojewódzkich Stowarzy-szenia, członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd Koła.
9.  Jeden członek Koła ma w czasie głosowania tylko jeden głos.

       § 48.
1. Do właściwości Walnego Zebrania Koła należy:
1) ustalanie zadań dla Zarządu Koła,
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła oraz ocena działalności Koła i jego władz, jak i podejmowanie uchwał w tych sprawach,
3) wybór Zarządu Koła,
4) wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków oraz o wydaleniu  ze Stowarzyszenia,
7) uchwalanie wyższych stawek składki członkowskiej od ustalonej przez Zarząd Głów-ny, z przeznaczeniem uzyskanej nadwyżki na potrzeby statutowe Koła,
8) zatwierdzanie budżetu i bilansu Koła przedstawionego przez Zarząd Koła,
9) udzielanie wyróżnień i wymierzanie statutowych kar organizacyjnych,
10) rozpatrywanie wszystkich spraw wniesionych przez członków Koła, władze Koła i wła-dze nadrzędne Stowarzyszenia.
2. W kołach liczących co najmniej 15 członków do właściwości Walnego Zebrania Koła nale-ży również:
1) dokonywanie wyboru Komisji Rewizyjnej Koła,
2) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Koła,
3) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.

Zarząd Koła
       § 49.
1. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła w okresie między Walnymi Zebraniami zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi władz nadrzędnych Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Koła i odpowiada przed Walnym Zebraniem za swoją pracę i działalność.
2. Zarząd Koła składa się z 3 do 11 członków.
3. Zarząd Koła wybiera spośród siebie Prezesa i 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarb-nika. W Zarządach liczących powyżej 10 członków osoby te stanowią Prezydium Zarządu Koła.
4. W Kołach liczących od 7 do 10 członków Walne Zebranie Koła wybiera zamiast zarządu tylko Prezesa i Skarbnika, którzy są zobowiązani wykonywać wszystkie zadania należące do kompeten-cji Zarządu Koła.
5. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się według planu ustalonego przez Zarząd, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Zarząd Koła dla realizacji swoich zadań może powołać komisje problemowe i zespoły robocze. Przewodniczący powołanych przez Zarząd koła komisji problemowych biorą udział w posie-dzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

       § 50. 
Do zakresu działania Zarządu Koła należy:
1)  realizowanie uchwał Walnego Zebrania Koła oraz uchwał i zaleceń władz nad-rzędnych Stowarzyszenia,
2)  składanie na Walnym Zebraniu Koła sprawozdań ze swojej działalności,
3)  kierowanie pracami Koła oraz podejmowanie uchwał,
4)  gospodarowanie funduszami Koła w ramach budżetu i administrowanie majątkiem Ko-ła,
5)  przedstawianie Zarządowi Wojewódzkiemu  sprawozdań z działalności Koła,
6)  przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Koła,
7)  przyjmowanie nowych członków i podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia
z listy członków lub wydalenia ze Stowarzyszenia,
8)  w Kołach liczących co najmniej 15 członków, rozpatrywanie sprawozdań pokon-trolnych Komisji Rewizyjnej Koła oraz zwoływanie na wniosek Komisji Rewi-zyjnej Walnego Zebrania Koła,
9)  wykonywanie innych zadań statutowych.

Komisja Rewizyjna Koła
       § 51
1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalno-ści Koła i powoływana jest przez Walne Zebranie Koła, które liczy ponad 15 członków.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarzą-du Koła lub związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę.
4. Komisja Rewizyjna Koła działa kierując się Statutem i regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Koła oraz wytycznymi Komisji Rewizyjnych władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posie-dzeniach Zarządu Koła.
6. Komisja Rewizyjna Koła w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.

       § 52.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:
1) przeprowadzanie raz w roku do końca lutego kontroli całokształtu działalności Koła i jego Zarządu a zwłaszcza gospodarki finansowej oraz przedstawienie uwag i wniosków na najbliższym Walnym Zebraniu Koła,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności oraz określanie terminu i sposobu ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Koła oraz wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Ko-ła,
4) informowanie na bieżąco Zarządu Koła o stwierdzonych niedociągnięciach,
5) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć Za-rządu Koła w przypadku stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody w działalności Koła,
6) występowanie z żądaniem zwołania Zebrania Koła lub posiedzenia Zarządu Koła w przypadkach działań Zarządu Koła lub jego Prezydium niezgodnych z prawem, Statu-tem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
Wyróżnienia i kary oraz sankcje organizacyjne
       § 53.
l. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia - Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Główny oraz zarządy niższego szczebla mogą przy-znać następujące wyróżnienia:
1) pochwałę,
2) dyplom uznania,
3) nagrodę  rzeczową,
4) honorowe odznaki.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień oraz odznak określają regulaminy uchwalone w tej sprawie przez Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.

       § 54.
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów, naruszenie zasad współ-życia społecznego, działania na szkodę Stowarzyszenia - Zarząd Główny i Zarządy Wojewódzkie  mogą stosować następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) pozbawienie funkcji,
4) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od dwóch miesięcy do l roku lub do czasu ostatecznego wyjaśnienia oraz rozstrzygnięcia sprawy,
5) wydalenie ze stowarzyszenia z zachowaniem zasad i trybu postępowania określo-nych w § 19 ust. l pkt 3 niniejszego Statutu.
2. Zarządy Kół w tym samym zakresie następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członkowskich stosownie do ust. l pkt 4,
4) wydalenie ze Stowarzyszenia stosownie do ust. l pkt 5.
3. 1) Szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny i Zarządy Wojewódzkie Stowarzyszenia,
    2) Zasady wymierzania kary i tryb  postępowania  wyjaśniającego w Kołach określają regulaminy zarządów wyższego stopnia.

       § 55.
1. W przypadku naruszenia przez Zarządy Wojewódzkie i Zarządy Kół, postanowień niniej-szego Statutu, uchwał, decyzji i innych uregulowań zawartych w dokumentach normatywno-prawnych władz Stowarzyszenia - Zarządowi Głównemu przysługuje prawo:
1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia z żądaniem ich usunięcia w okre-ślonym terminie,
2) uchylenia uchwały niezgodnej z prawem, Statutem i uchwałami Zarządu Głównego,
3) zawieszenia winnego członka władz w pełnieniu funkcji na okres od 2 miesięcy do 1 roku.
2. Te same uprawnienia przysługują Zarządom Wojewódzkim wobec Zarządów Kół oraz członków ich władz.
3. W przypadku nieskuteczności sankcji określonych w ust. l i 2 Zarząd Główny,
Zarządy Wojewódzkie mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu zarządu niższego szczebla i ustano-wieniu tymczasowego komisarycznego zarządu, który w przeciągu dwóch miesięcy doprowadzi do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów bądź odpowiednio Walnego Zebrania Koła, na którym dokonane zostaną wybory nowych władz.


ROZDZIAŁ X
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
       §  56.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) wpływy z działalności gospodarczej, wydawnictw i imprez,
3) darowizny i zapisy,
4) dotacje państwowe i resortowe,
5) wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego,
6) inne wpływy z działalności Stowarzyszenia.
 3. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na działalność Stowarzyszenia.
 4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokre-wieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków orga-nów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowni-ków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzy-szenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

       § 57.
1. Podstawę działań finansowych Zarządu Głównego i Zarządów Wojewódzkich  Stowa-rzyszenia stanowią budżety uchwalone przez te zarządy.
2. Podstawę działań finansowych Zarządów Kół stanowią budżety uchwalone przez Walne Zebranie tych Kół..
3. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciąganie zobowiązań w tym zakre-sie w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny,

       § 58.
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostek organizacyj-nych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika zarządu danej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, wymienionych
w § 57 ust. l i 2 względnie dwóch innych upoważnionych członków tych zarządów.


ROZDZIAŁ XI
Postanowienia końcowe
       § 59
Do stażu członkowskiego Stowarzyszenia zalicza się wcześniejszą przynależność do działają-cych w ramach resortu spraw wewnętrznych Klubów i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów z zachowa-niem wszystkich nadanych tytułów honorowych.

       § 60.
Zmianę Statutu Stowarzyszenia uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

       § 61.
Krajowy Zjazd Delegatów może podjąć uchwałę w sprawie zmiany miejsca siedziby Za-rządu Głównego Stowarzyszenia. Zmiana siedziby Zarządu Głównego oraz wszelkie uchwały doty-czące zmian w statucie wymagają załatwienia formalności prawnych przewidzianych w przepisach praw-nych dotyczących działalności stowarzyszeń.

       § 62.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku i fundu-szów podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.