Komunikat dla absolwentów WSO MSW w Legionowie

2010-02-21 16:21

 

W związku z orzeczeniem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2009 r. (Sygnatura akt XVIII K 258/09) w sprawie zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Mirosława Wyrzykowskiego informujemy, że :

Sąd podzielił całkowicie ocenę prawną dokonaną przez Sąd Najwyższy w uchwale z 20 czerwca 2000 r., sygn. akt I KZP 15/00, jeśli chodzi o wykładnię pojęcia organów bezpieczeństwa państwa oraz centralnych instytucji Służby Bezpieczeństwa zaliczanych do katalogu tychże organów. Wykładnia dokonana została na gruncie starej ustawy, lecz zachowuje ona swą aktualność wobec prawie stuprocentowego powtórzenia w ustawie lustracyjnej z 2006 r. katalogu organów bezpieczeństwa państwa, który znajdował się w ustawie z 1997 r.

Sąd wskazał, iż Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Legionowie nie może zostać uznana za organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 3 ustawy lustracyjnej, gdyż nie stanowiła instytucji centralnej SB MSW, która uległa likwidacji w momencie powołania Urzędu Ochrony Państwa, tj. w dniu 10 maja 1990 r., ani jej poprzedniczki. Szkoła zlikwidowana została bowiem już w 1989 r. bez wskazywania jakichkolwiek jej następców prawnych. Stąd bezprzedmiotowe są rozważania odnośnie do tego, czy była ona instytucją centralną SB.

https://www.hfhrpol.waw.pl/przeszlosc-rozliczenia/images/stories/2009-12-14_orzeczenie_SO_w_Warszawie_XVIII_K_258-09.pdf

Takie stanowisko oznacza, iż także pobyt w tej Szkole w charakterze słuchacza, nie może być uznany przez ZER MSWiA za okres służby przeliczany po 0.7% za rok. Jeśli takiego przeliczenia dokonał ZER w decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej , należy odnieść się do tej kwestii w swoim odwołaniu lub w stanowisku dla Sądu Okręgowego, kiedy będziecie wnosić o oddalenie uzasadnienia Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA do waszego pierwszego odwołania.