TELEGRAM ZG SEiRP

2010-03-22 23:10

 

Telegram

17.03.2010

 

 

     
 

Od: Zarządu Głównego SEiRP                

Do: Jednostek Organizacyjnych SEiRP oraz wszystkich zainteresowanych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z oczekiwaniami środowisk “pokrzywdzonych” przez ustawę

 zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych “uruchomił” ponownie

 konto, na które można wpłacać środki finansowe (waluta polska) z przeznaczeniem na obsługę

 prawną związaną z :

  1. Wnioskiem NSZZ Policjantów skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego,
  2. Wsparciem merytorycznym w trakcie “pierwszych” postępowań przed sądami polskimi w                                         sprawie odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA,
  3. Przygotowaniem wzorów skarg do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu,
  4. Przygotowaniem wzorów skarg do MiędzynarodowegoTrybunału Praw  Człowieka w                                           Strasburgu,
  5. Wsparciem merytorycznym przed europejskimi Trybunałami.

KREDYT BANK S.A.                          Data: 12/03/2010
1120 III Oddział KB SA w Warszawie
Pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa

POTWIERDZENIE OTWARCIA RACHUNKU

Właściciel rachunku: STOW. EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
Adres właściciela rachunku: ul. DOMANIEWSKA 36/38         02-672 WARSZAWA

Nr rachunku: 13 1500 1126 1211 2010 2318 0000

Nazwa rachunku: Rachunek Pomocniczy - EKSTRABIZNES

Aktualne oprocentowanie: 0,01000% Waluta rachunku: Złoty polski

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           

 

 

 

 

Co dalej po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego?

      16.03.2010

 
     
 

10 marca 2010 roku w Zarządzie Głównym SEiRP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie

 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli reprezentanci:

1. Zarządu Głównego SEiRP – Zdzisław Czarnecki, Henryk Grobelny, Kazimierz Woźniak;
2. Zarządu Głównego NSZZP – Tomasz Krzemiński, wiceprzewodniczący ZG;
3. Związku Byłych Funkcjonariuszy WOP – Henryk Jasik, Andrzej Stachurski;
4. Akademii Spraw Wewnętrznych – Piotr Strużewski, Barbara Ślusarczyk
5. Posłów wnioskodawców – prof. Marek Chmaj, pełnomocnik;
6. dr Tomasz Koncewicz, pracownik naukowy UG, adwokat;
7. Damian Sucholewski, adwokat.

Celem spotkania było nakreślenie dalszych kierunków działań w związku z orzeczeniem TK

z 24 lutego 2010 r. Poinformowano, że do Zakładu Emerytalnego MSW wpłynęło do tej pory

około 15 tysięcy odwołań od decyzji o obniżeniu emerytur. W ZER MSWiA działa

 kilkuosobowy zespół radców prawnych, który pisze stanowiska do odwołań i przesyła je do

Sądu Okręgowego w Warszawie – Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. Do chwili obecnej                                                  „zaopiniowano” około 3,5 tysiąca odwołań. Według opinii ZER MSWiA, pierwsze wyroki

 zapadną nie wcześniej niż we wrześniu br.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, iż dalsze procesowanie sprawy „odwołań” będzie miało

 następujący przebieg:

1) Sąd Okręgowy przesyła powodowi stanowisko ZER celem ustosunkowania się do niego

 w terminie 14 dni,

2) odwołujący nie może być pozostawiony samemu sobie, gdyż pierwsze sprawy będą miały

 charakter precedensowy. Pismo procesowe będące odpowiedzią na stanowisko ZER musi

być opracowane przez najlepszych prawników i temu celowi będzie służył Fundusz Pomocy

 Prawnej ZG SEiRP.

Według zgodnej opinii dr. Koncewicza i prof. Chmaja są trzy podstawowe kierunki działania

 na obecnym etapie:

1. Powrót do Trybunału Konstytucyjnego na 2 sposoby:

1) pierwszy, to wnioskowanie do Sądu Okręgowego – Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

 w Warszawie, aby ten w trybie art. 193 Konstytucji zwrócił się do TK z pytaniem prawnym

o zgodność ustawy z tymi artykułami Konstytucji, co do których TK nie orzekł

(szczególnie z art.1)  oraz z wiążącymi Polskę traktatami międzynarodowymi,

2) drugi, to zmodyfikowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego złożonego przez

 NSZZ Policjantów i skoncentrowanie się na problemach, co do których TK nie wydał

orzeczenia, a w szczególności na zgodności ustawy w całości z art. 18 Konstytucji oraz

 na zaskarżeniu preambuły, gdyż wniosek w tym zakresie TK umorzył. Wobec wniosku

NSZZP toczy się sprawa przed TK oznaczona sygn. 36/09. Prof. Chmaj zgodził się być

 dodatkowym pełnomocnikiem NSZZP przed TK, jednak wymaga to ustanowienia go

 w tym charakterze w drodze uchwały Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

2. Skarga do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Może być złożona przez osobę,

która otrzymała decyzję obniżającą jej emeryturę, lecz zamieszkuje w którymś z krajów

„starej” Unii Europejskiej.
Wystarczy jeden taki przypadek, aby TS przyjął i rozstrzygnął taki wniosek.

3. Skarga do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

1) Uczestnicy spotkania wyrazili opinię, że na obecnym etapie, bez wyczerpania drogi

 krajowej przed Sądem Okręgowym – Wydziałem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i

ewentualnie kolejnych instancjach, skarga do MTPCz jest niedopuszczalna.

2) Inny pogląd w tej sprawie wyraża Fundacja Helsińska, której (jak przekazali dr Ślusarczyk i

dr Strużewski) przedstawiciele są zdania, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zamyka

drogę krajową. Problem ten wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia. Uczestnicy spotkania

 byli zgodni, że w chwili obecnej składanie skargi do MTPCz jest przedwczesne, gdyż

należy najpierw poznać pisemne uzasadnienie orzeczenia TK z 24 lutego 2010 r., a szczególnie

 zdań odrębnych pięciu sędziów TK, ponieważ uzasadnienie skargi bazować będzie na

treści zdań odmiennych.

3) Wzory skarg do MTPCz w Strasburgu będą opracowywane przez prawników, których

 wskaże Zarząd Główny SEiRP i opłaci ich z Funduszu Pomocy Prawnej.

4) Przedstawiciele byłych SOP prowadzą rozmowy z adwokatami, którzy występowali

już ze skutkiem pozytywnym w MTPCz, między innymi z mec. Moniką Gąsiorowską, która

wygrała kilka spraw (np. Alicji Tysiąc).

5) Najgorszym scenariuszem byłoby, gdyby ktoś obecnie na własną rękę złożył słabo

uzasadnioną taką skargę, a Trybunał Praw Człowieka by ją przyjął, rozpatrzył

merytorycznie i wydał werdykt dla nas niekorzystny.

6) Niepokój budzi zamieszczenie na stronie internetowej SLD wzorów skargi do MTPCz

w Strasburgu z zachętą do składania skarg. Gdyby tak się stało, to jedyna nadzieja w tym,

 że MTPCz taką słabo umotywowaną skargę odrzuci z powodu niewyczerpania drogi krajowej.

Dr Koncewicz w dniu 10 marca br. ustalił w Trybunale Konstytucyjnym, że orzeczenie TK

 z dnia 24 lutego 2010 r. wraz ze zdaniami odrębnymi opublikowane zostanie około

 20 marca br.

Prawnicy, którzy reprezentować będą „pokrzywdzonych” w pierwszych sprawach

 odwołujących się do Sądu Okręgowego – Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie,

niezależnie od wnioskowania o pytanie prawne do TK w trybie art.193 Konstytucji,

 kwestionować będą interpretację i sposób wykonania znowelizowanej ustawy emerytalnej,

a w szczególności:

1) interpretację ZER MSWiA, iż nie stosuje się naliczenia 40 % podstawy emerytury

 po 15 latach, podczas gdy ustawa mówi, że art. 15 stosuje się odpowiednio. Jako

dowód – opinia prawna prof. Chmaja (15 x 2,6% = 39%) oraz wypowiedź Teresy Liszcz

przed TK w dniu 13 stycznia br., która  twierdziła, iż 40 % obowiązuje.

Prof. Chmaj zobowiązał się zwrócić do TK o stenogram rozprawy, który

 posłuży jako dowód przed Sądem Okręgowym. Alternatywnym dowodem może być

 powołanie Teresy Liszcz na świadka(15 tysięcy razy);

2) bezpodstawne zaliczenie do organów bezpieczeństwa państwa niektórych stanowisk,

instytucji i formacji (a na zaświadczeniu z IPN do ZER odwołanie nie przysługuje) na przykład:
a) komendantów powiatowych i wojewódzkich MO,
b) szefów powiatowych i wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych,
c) Biura Ochrony Rządu,
d) pionu łączności,
e) pionu kadr,
f) WSO MSW w Legionowie (są 2 wyroki Sądu Najwyższego, iż nie należy ona do

instytucji w kategorii organy bezpieczeństwa państwa - dot. posła Mariana Filara i sędziego

 Mirosława Wyrzykowskiego).

Zarząd Główny SEiRP zawrze stosowne umowy z prawnikami, którzy reprezentować

 będą odwołujących się do Sądu Okręgowego – Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

 w Warszawie i skarżących się do MTPCz w Strasburgu.

Notatkę opracował: Henryk Grobelny