WYŻSZE STOPNIE EMERYTOM I RENCISTOM

2012-01-22 00:40

Komisja Prawna zamieszcza projekt wniosku autorstwa kol. Ryszarda Żak, w sprawie możliwości mianowania na wyższe stopnie policyjne emerytów i rencistów - w celu otwarcia dyskusji.

Uwagi oraz propozycje proszę przesyłać na adres Przewodniczącego Komisji Prawnej ZG SEiRP, kol. Jerzego Krawczyka: jerzykrawczyk52@interia.pl

 

Mianowanie emerytów i rencistów policyjnych na kolejne wyższe stopnie służbowe.

Wielu policjantów zwolnionych ze służby, którzy zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r., o Policji mają prawo do używania posiadanego stopnia policyjnego z dodaniem określenia : „w stanie spoczynku”, aktywnie działa w różnych strukturach Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Emeryci i renciści policyjni uczestniczą w pracach samorządów terytorialnych, są radnymi, kierują pracami Komisji d.s., bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Współdziałają z jednostkami Policji, Straży Pożarnej, placówkami oświatowymi, organizacjami państwowymi i pozarządowymi. Upowszechniają wiedzę i wykorzystują swoje umiejętności na rzecz obronności państwa.
Pełnią funkcje ławników i kuratorów sądowych. Działają w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się walką z narkomanią i wszelkimi objawami patologii społecznej. Pomagają ofiarom przestępstw.

Podkreślić należy znaczą rolę emerytów i rencistów policyjnych w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich i etyczno – moralnych. W umacnianiu patriotyzmu, pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin. Prowadzą działalność naukową i dydaktyczną odnosząc na tym polu wiele sukcesów.

Uhonorowaniem tej, w głównej mierze społecznej działalności, była by możliwość awansowania szczególnie aktywnych emerytów i rencistów na kolejne wyższe stopnie służbowe.
Podkreślić przy tym należy, że tego typu rozwiązanie mogło by dotyczyć tylko osób mających szczególne osiągnięcia w obszarach działalności opisanych wyżej przynależność miałoby charakter prestiżowy. Sama przynależność do Stowarzyszenia i nawet długoletnia w nim działalność nie mogła by być podstawą do występowania z wnioskiem o mianowanie.

Rozwiązanie, o którym wyżej funkcjonuje od lat w resorcie obrony narodowej, gdzie ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 21 listopada 1967 roku w art. 76, ust. 8 przewiduje mianowanie osób nie podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej na kolejne wyższe stopnie wojskowe. Szczegółowe kryteria mianowania oraz podmioty uprawnione do występowania z wnioskami o takie mianowanie zawarte są w Rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 201o r., w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

W celu wprowadzenia do resortu spraw wewnętrznych podobnych unormowań konieczne jest umieszczenie stosownych zapisów w ustawie o Policji, z dnia 06 kwietnia 1990 roku.
Proponujemy zapis :

Art. 52.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, może mianować każdego policjanta, także zwolnionego ze służby, który ma prawo do używania posiadanego stopnia policyjnego z dodaniem określenia „w stanie spoczynku”, na wyższy stopień, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów art. 48, ust. 3 oraz art. 49 i art. 50, ust. 1 ustawy.

Artykuł pochodzi ze strony ZG SEiRP