ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU SOCJALNEGO.

2013-02-11 20:12

 

Koleżanka Maryla Warzocha walczy o utrzymanie naszego funduszu socjalnego
Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łasku – Maryla Warzocha skierowała do kilku posłów list, w którym skrytykowała uzasadnienia projektu zmian w ustawach, które m.in. zmniejszają nam o połowę fundusz socjalny. Te działania przyniosły efekt, gdyż złożono interpelacje w tej sprawie. Warto zapoznać się z argumentacją naszej Koleżanki. 
Janusz Borowiński 

    Próba pozbawienia nas, emerytów policyjnych połowy środków na fundusz socjalny jest kolejną próbą łatania dziur w budżecie kosztem najuboższych i pozbawionych jednocześnie instrumentów nacisku na obecny rząd i ustawodawcę. MSW nie ukrywa, że zmiana ta ma skutkować zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym kierunku, by w art. 18c ust. 1 tejże ustawy dodać wyspecjalizowane organy, świadczące usługi w zakresie aktywizacji zawodowej funkcjonariuszy zwalnianych ze służby, którzy nie nabyli prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego. Zmiana tego artykułu związana jest z faktem, żeby organy te nie wymagały wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 0,25 % odpisu na fundusz socjalny zostanie przeznaczona na bliżej nie określone organy i instytucje, które zarabiać będą tzw. "aktywizacji". Sami Państwo wiecie co to oznacza.

    Odbieranie pieniędzy na zapomogi i leczenie emerytom celem dofinansowania kolejnych spółek, instytucji nie wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia to GRABIEŻ i ROZBÓJ, to kolejny zamach na najuboższych i bezbronnych, potrzebujących pomocy i wsparcia, to zasilanie kont nieznanych organów i instytucji. To kolejne działania tego rządu, które uderzają w najsłabszych. Emeryci i renciści policyjni oraz ich rodziny to potężna armia wyborców, wyborców którzy ocenią te ciosy przy okazji najbliższych wyborów.
    MSW uzasadnia, cyt. :
Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozwiązania zakładają dodatkowo, że kwota odpowiadająca 0,25% planowanego rocznego budżetu na wypłaty emerytur i rent, będzie przeznaczana na aktywizację zawodową oraz prewencję rentową dla funkcjonariuszy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Aktywizacja zawodowa koncentrować się będzie na doradztwie i przekwalifikowaniu zawodowym. Środki na aktywizację zawodową będą przeznaczane na dofinansowanie w całości lub w części, studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych i językowych pozwalających na zdobycie zawodu adekwatnego do potrzeb na rynku pracy i dotychczasowych kwalifikacji funkcjonariusza. W pierwszej kolejności do pomocy uprawnieni będą funkcjonariusze odchodzący ze służby z przyczyn od nich niezależnych, którzy jednocześnie nie nabyli prawa do emerytury.

   Zgodnie z propozycjami resortu środki na prewencję rentową, organ emerytalny wskazany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przeznaczy na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację oraz działania prewencyjne. Do otrzymywania tych świadczeń uprawnieni będą funkcjonariusze, których stan zdrowia uległ pogorszeniu, jednakże nie powoduje niezdolności do pełnienia służby oraz osoby z przyznanym okresowym prawem do policyjnej renty z tytułu niezdolności do służby.
    Jak to jest możliwe, aby zabierać pieniądze z funduszu socjalnego emerytów policyjnych na rzecz osób, którzy nie podlegają ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Istnieją wszak instytucje, organy i środki przeznaczone dla takich osób, instytucje poza resortem SW. Do Policji wstępują ludzie wykształceni w kierunkach nie związanych z bezpieczeństwem publicznym, policja przygotowuje ich tylko do tego szczególnego zawodu, specjalizuje. O jakim zatem przekwalifikowaniu może być mowa, o jakich kursach językowych, studiach? Proponowane przez MSW zmiany to fikcja, zawoalowana próba pozbawienia nas emerytów i tak skromnych środków przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących.
    W związku z tym zwracam się do Państwa o podjęcie wszelkich działań w ramach posiadanych uprawnień parlamentarnych, w celu powstrzymania procesu legislacyjnego tego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
    
Dziękuję za pomoc, wsparcie i pozdrawiam serdecznie.

Maryla Warzocha

Informacja pochodzi ze strony ZG SEiRP