Historii powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

 

 Na bazie powstałej w Szczecinie Terenowej Organizacji Związku Zawodowego Emerytów i Rencistów NSZZ Pol. oraz dotychczas działającego Klubu Emerytów Milicyjnych, zawiązała się wiosną 1990 roku grupa inicjatywna dążąca do utworzenia nowej struktury organizacyjnej, reprezentującej emerytów i rencistów naszego resortu.

Powstała idea utworzenia Stowarzyszenia, które byłoby w stanie podjąć działania o utrzymanie wcześniej nabytych uprawnień emerytalnych i zdobyczy socjalnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych.

Czołowym reprezentantem tej idei i pierwszym realizatorem był major w stanie spoczynku Adam Chatliński, który w tym czasie rozpoczął rozmowy i konsultacje z przedstawicielami środowiska Koszalina, Poznania i Gorzowa Wlkp.

W dniu 29 maja 1990 roku odbyło się w Szczecinie zebranie członków założycieli, na którym uchwalono powołanie do życia organizacji o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Na przewodniczącego Komitetu Założycielskiego powołano Adama Chatlińskiego.

W dniu 22 listopada 1990 roku został zwołany do Poznania I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych RP, w którym uczestniczyło 70 delegatów.

Na pierwszym konstytucyjnym posiedzeniu Zarządu Głównego wybrano Adama Chatlińskiego na Prezesa Zarządu Głównego.

W przyjętej uchwale Zjazd stwierdził min., że Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną samorządną, zrzeszającą emerytów i rencistów RSW o różnych orientacjach politycznych, światopoglądowych, zobowiązał zarządy wojewódzkie i koła Stowarzyszenia do współdziałania z kierownictwem Resortu spraw Wewnętrznych, oraz NSZZ policjantów w zakresie realizacji celów statutowych, upoważnił też Prezydium ZG, do prowadzenia z kierownictwem MSW i innym władzami centralnymi negocjacji w sprawach socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, oraz zmian w przepisach emerytalno – bytowych.

Znaczącym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia było przekazanie Sztandaru SE i RSW RP ufundowanego przez członków i ogniwa terenowe. Uroczystość odbyła się 22 września 1994 roku w trakcie, której ówczesny Minister SWiA – Andrzej Milczanowski dokonał aktu wręczenia sztandaru Prezesowi ZG A. Chatlińskiemu. Po części oficjalnej podkreślił zasługi byłych funkcjonariuszy, obecnych emerytów RSW.

Na kolejnym II Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym ponownie wybrano Adama Chatlińskiego na prezesa ZG.

Z okazji 5 lecia istnienia Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z udziałem Ministra SWiA A. Milczanowskiego, Komendanta Głównego nadinsp. Jerzego Stańczyka, v-ce dyrektora Inspektoratu Inspekcji i Nadzoru Henryka Sobczyka, oraz przedstawicieli KKW NSZZ Pol. i innych gości. W czasie tej uroczystości Minister Milczanowski wygłosił przemówienie, w którym uzasadniał prawo naszych E i R do przyznanych im wcześniej odrębnych świadczeń emerytalno – rentowych.

W lipcu 1996 roku zostało podpisane porozumienie o współdziałaniu i współpracy między przedstawicielami ZG i Krajową Komisją NSZZ Pol. Jego intencją było rozwiązywanie wspólnych problemów i obrona interesów naszego środowiska. Przewodniczącym porozumienia został wybrany insp. w st. spocz. Piotr Prochnowski. Istotny wkład w inicjatywę oraz realizację porozumienia wnieśli członkowie Prezydium ZG naszego Stowarzyszenia.

Na kolejnym, III Krajowym Zjeździe, który odbył się 20-21 listopada 1998 Prezesem ZG został Lechosław Bartosiak. W przyjętej uchwale Zjazd stwierdził m.in. "jednym z najważniejszych zadań władz członków Stowarzyszenia jest umocnienie istniejących struktur organizacyjnych oraz umocnienie nowopowstających oraz przystosowanie ich do nowego podziału administracyjnego kraju".

Na IV Zjeździe Prezesem Prezydium ZG został wybrany Jerzy Żyżelewicz. W trakcie tej kadencji z ważniejszych zadań zrealizowano:
- przedłożono do Sejmu projekt inicjatywy obywatelskiej w sprawie niekorzystnych zmian emerytalnych dla środowiska emerytalnego,
- utworzono Zarząd Wojewódzki w Opolu, z siedzibą w Nysie,
- uzyskano zezwolenie na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń i łączności należących do policji,
- uruchomiono program ubezpieczenia na życie pod nazwą Emeryt 2005.

Na V Zjeździe funkcję prezesa przejął obecny Prezes insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki. Na tymże Zjeździe wolą delegatów: zmieniono dotychczasową nazwę Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. W trakcie kadencji zrealizowano do chwili obecnej:
- podpisano porozumienie z NSZZ Policjantów, o współpracy i wzajemnym wspieraniu się organizacji,
- zmodyfikowano program ubezpieczenia na życie i utworzono program SEiRP 2009, w którym przedłużono wiek ubezpieczonego do 70 roku życia,
- podjęto działania wspólnie z emeryckimi organizacjami wojskowymi, straży granicznej, służby więziennej i straży pożarnej w celu utworzenia Federacji Służb Mundurowych,
- powołano zespół ds. ustawy “deesbekizacyjnej” w ramach, którego podjęto działania na szczeblu krajowym (Marszałek Sejmu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, rzecznik Praw Obywatelskich) i międzynarodowym (Parlament Europejski, Europejska Komisja Praw Człowieka).
 

Historia Koła SEiRP

      Koło SEiRP w Grajewie powstało 19.11.1996r. Wówczas nosiło ono nazwę:  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Grajewie. Inicjatorem  i założycielem  Koła był kapitan M.O.w st.spocz.Piotr Ćwikowski, emerytowany Kierownik Ruchu Drogowego KRP w Grajewie (zm.25.01.2010r.), który został wybrany Prezesem  tegoż Koła.Powołano w Kole także Komisję Socjalno - Bytową oraz Komisję Rewizyjną.Koło początkowo zrzeszało 20 członków, jednak sukcesywnie się rozbudowywało.Prezes, oddany pracy na rzecz Koła, nawiązał owocną współpracę z ówczesnym Komendantem Powiatowym Policji Janem Pardą, kontynuując ją dalej z jego następcą, Komendantem Powiatowym Policji, mł.insp. Ireneuszem Glinieckim.Wspaniale układała sie współpraca ze Związkiem Zawodowym NSZZPolicjantów, jak również z miejscowym Kołem Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Wojska Polskiego.Prezes za działalność był wielokrotnie nagradzany m.in. Odznaką za Wybitne Osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. W 2006r. nowym Prezesem Koła wybrano, byłego Komendanta Powiatowego Policji Jana Bęsia, który pełni tę funkcję do chwili obecnej.

                               

                                           Foto z 1999r.

      

Koło SEiRP dzisiaj.

          Jesteśmy organizacją dobrowolną, samorządną, zrzeszającą emerytów i rencistów RSW o różnych orientacjach politycznych, światopoglądowych.  Współdziałamy z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji oraz Związkiem Zawodowym  NSZZPolicjantów w zakresie realizacji celów statutowych. Działalnosć naszą opieramy na Statucie Stowarzyszenia. Dążymy do umacniania istniejących struktur organizacyjnych. 

        Zrzeszamy emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdowy (wdowców), udzielając pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, celem  poprawy ich warunków socjalno-bytowych oraz organizując w różnej formie, uczestniczenie w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju. W swoim gronie,  organizujemy życie kulturalne, wypoczynek i rekreację.  Pielęgnujemy pozytywne doświadczenia z  historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy,  żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin.  Chronimy interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych.  Reprezentujemy środowisko emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej,  jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji.  Udzielamy porad potrzebującym członkom Koła.

         Członkowie Zarządu Koła pełnią w każdy wtorek  w godz.10.00 do 12.00 społeczne dyżury w pokoju nr 226 Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Obecny Zarząd Koła funkconuje od dnia 11.03.2014r.Jego kadencja ubiega w marcu 2018roku. Prezesem Koła jest P.Jan Bęś, były Komendant Policji w Grajewie. W Kole następują ciągłe rotacje członków z uwagi, iż starsi odchodzą na "wieczną służbę", a ich miejsce zajmują nowi emeryci czy renciści Resortu Spraw Wewnętrznych. Obecnie nasze Koło liczy 39 członków+2 członków wspierających. Tradycyjnie co roku organizujemy Paniom zrzeszonym w naszym Kole obchody Swięta Kobiet, a w przed Bożym Narodzeniem spotkania opłatkowe z udziałem zaproszonych gosci w osobach Komendanta Powiatowego Policji  i jego Zastępcy oraz Przewodniczącego NSZZ Policjantów.

          Serdecznie zapraszamy nowych emerytów do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.

                                 PRZYJDŻ, MOŻE POMOŻESZ INNYM, A MOŻE CZEGOŚ  NIE WIESZ I SAM POTRZEBUJESZ POMOCY!