Regulacje prawne

 

1. Ustawa o Policji

Ustawa reguluje prawo w zakresie służb policyjnych...  tekst ustawy

                                  

2.Policyjna ustawa emerytalna

Policyjna ustawa emerytalna, ostatnia wersja przed zmianą...  tekst ustawy

 

 3.Ustawa z 23.01.2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.  o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin... tekst ustawy

 

4.Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy w wersji obowiązującej

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy w wersji obowiązującej, po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r.  "o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym...tekst ustawy